Tag Archives: NCKHSPUD vật lí THCS

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lý

Nghiên cứu được tiến hành trên thực nghiệm trên  lớp 7C của trường THCS tôi dạy. Lớp 7C là lớp thực nghiệm việc thực nghiệm thông qua các năm học 2010-2011 tới năm 2011-2012 và các năm tiếp theo. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp sử dụng kết quả của  năm trước và quá trình nghiên cứu. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với trước khi nghiên cứu

SKKN Vật lí THCS, NCKHSPUD Vật lí THCS: NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài mới môn vật lí 9

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, quán triệt mục tiêu đào tạo con người mới toàn diện, vai trò của giáo viên trong nhà trường phải không ngừng được nâng cao.

Người giáo viên cần tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn.

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Hướng dẫn học sinh giải bài tập phần định luật ôm góp phần nâng cao chất lượng môn Vật lí lớp 9.

Chương trình Vật Lý bậc THCS Được phân loại theo hai vòng, tại lớp 6, 7 các em đã được học qua ” Vòng 1″ bao gồm các kiến thức Cơ, Nhiệt, Điện, Quang nhưng ở mức độ thấp. Tại chương trình học lớp 8,9 các em học sinh đã được bồi dưỡng lại các kiến thức trên nhưng ở mức độ cao hơn, được tiếp cận với một lượng kiến thức khá nhiều. Các em có thể tiếp thu tốt trên cơ sở đã có những tích luỹ kiến thức nhất định về Vật lý học.

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đa dạng hóa việc tổ chức các họat động tích hợp bảo vệ môi trường vào bộ môn vật lí lớp 9.

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Giáo dục bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung giáo dục bộ môn vật lí ở trường THCS. Do tính chất đặc trù của bộ môn nên việc tích hợp giáo dục môi trường có tác dụng đa chiều. Một mặt, kiến thức bộ môn có rất nhiều phần phù hợp với việc tích hợp môi trường , giúp học sinh nâng cao hiểu biết về môi trường, cách thức bảo vệ môi trường từ đó có được thái độ và hành vi đúng đắn trong bảo vệ môi trường.Mặt khác, thông qua nội dung tích hợp bảo vệ môi trường, học sinh sẽ có hứng thú hơn với nội dung bài học, với môn học.