In luôn Tiểu luận Trung cấp chính trị: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


In luôn Tiểu luận Trung cấp chính trị: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa,

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/In luôn Tiểu luận Trung cấp chính trị: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU.. 2

1.     Lý do chọn đề tài2

 1.      Mục đích nghiên cứu:. 3
 2.      Phương pháp nghiên cứu:. 3
 3.      Đóng góp:. 3
 4.      Bố cục:. 3

NỘI DUNG.. 4

CHƯƠNG I. : QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA.. 4

 1.      Thời ký trước đổi mới:. 4
 2.      Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới:. 4
 3.      Đánh giá sự thực hiện đường lối:. 6

II.    Trong thời kì đổi mới:. 7

 1.      Quá trình đổi mới tư duy và xây dựng và phát triển nền văn hóa:. 8
 2.      Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền văn hóa:. 9
 3.      Đánh giá việc thực hiện đường lối:. 15

III.   Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và giữ gìn bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập văn hóa hiện nay:. 17

CHƯƠNG II. : QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  19

 1.      Thời kỳ trước đổi mới:. 19
 2.      Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội:. 19
 3.      Đánh giá việc thực hiện đường lối:. 19

II.     Trong thời kỳ đổi mới:. 20

 1.      Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội:. 20
 2.      Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội:. 21
 3.      Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội:. 22
 4.      Đánh giá sự thực hiện đường lối:. 22

KẾT LUẬN.. 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 26


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan