Đề tài Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)


Đề tài Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://sangkiengiaovien.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Đại hội VIII của Đảng đã khẳng định nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kì quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì mới đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để làm được những công việc to lớn đó, đòi hỏi Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực quản lí, điều hành cùa Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ta đứng trước nhiều vấn đề mới, phải xử lí nhiều việc hết sức phức tạp. Trong khi đó, trình độ nhận thức của một số đảng viên  còn hạn chế, không ít vấn đề lí luận và thực tiễn chưa tổng kết đựơc hoặc chưa đủ sáng tỏ. Các thế lực thù địch thì đang tìm đủ mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong, ý đồ hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, Đảng ta hơn bao giờ hết, càng phải thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức và cán bộ.Vì vậy, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Nghị quyết đại hội X của Đảng xác định xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ phát triển mới. Văn kiện đại hội X xác định : Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng , làm cho tổ chức này thực sự trong sạch vững mạnh…


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan