Tích hợp liên môn THPT

DANH MỤC BỘ GIÁO ÁN CÁC MÔN LỚP 11 – THPT

DANH MỤC BỘ GIÁO ÁN CÁC MÔN LỚP 11 – THPTimages (1)

Dayvahoctot.com xin giới thiệu tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có tất cả các môn học trong khối lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích tham khảo . Mời các bạn tải vể theo đường link ” chi tiêt” trên bảng danh mục

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 11- Cả năm

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 228 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Hóa học lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Hóa học tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ 11 – Cả năm

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 113 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Lịch sử lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Lịch sử tham khảo  )  

GIÁO ÁN MÔN VẬT LÝ 11 – Cả năm

GIÁO ÁN MÔN VẬT LÝ 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 259 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Vật lý lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Vật lý tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH 11- Cả năm

GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 232 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Tiếng Anh tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN SINH HỌC 11- Cả năm

GIÁO ÁN MÔN SINH HỌC 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 110 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Sinh học lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Sinh học tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 11 – Cả năm

GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 268 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Ngữ Văn lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Ngữ Văn tham khảo  )

GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÝ 11 – Cả năm

GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÝ 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 113 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Địa lý  lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Địa lý  tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN TOÁN 11 – HÌNH HỌC ( CẢ NĂM )

GIÁO ÁN MÔN TOÁN 11 – HÌNH HỌC ( CẢ NĂM ) (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 82 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Toán – Hình học  lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Toán  tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN TOÁN 11 – ĐẠI SỐ P2 (HỌC KÌ 2)

GIÁO ÁN MÔN TOÁN 11 – ĐẠI SỐ P2 (HỌC KÌ 2) (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 80 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Toán – Đại số (Học kì 2) lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Toán  tham khảo  ) 

GIÁO ÁN MÔN TOÁN 11 – ĐẠI SỐ P1 (HỌC KÌ 1)

GIÁO ÁN MÔN TOÁN 11 – ĐẠI SỐ P1 (HỌC KÌ 1) (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 132 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Toán – Đại số (Học kì 1) lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn  Toán  tham khảo  )   

GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 11- Cả năm

GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 209 trang bao gồm các đầy đủ các chương trong chương trình môn Công nghệ  lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Công nghệ  tham khảo  )