Tích hợp liên môn THCS

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN- ĐỊA LÝ 9 Bài 10; Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu, diện tích gieo trồng phân theo các loại cây,sự tăng trưởng đàn gia súc,gia cầm.

BÀI DỰ THI  TÍCH HỢP LIÊN MÔN- ĐỊA LÝ 9 Bài 10; Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu, diện tích gieo trồng phân theo các loại cây,sự tăng trưởng đàn gia súc,gia cầm. (Gồm 5 trang) 

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử”

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử” (Gồm 5 trang) 

(Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)

BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN – TOÁN 7 : Tích hợp kiến thức các môn toán và vật lý vào giảng dạy bài “một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch” môn toán 7.

BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN – TOÁN 7 : Tích hợp kiến thức các môn toán và vật lý vào giảng dạy bài “một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch” môn toán 7. ( Gồm 13 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )