SKKN Địa lí THPT

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí  THPT Phần 11

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí  THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Địa lí  THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí  THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Địa lí  THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Địa lí  THPT, Nghiên cứu tự học môn Địa lí, Viết Tiểu luận Địa lí  (Tiểu luận Địa lí ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí  in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí  in được luôn … )

SKKN Địa lí THPT: “ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.

SKKN Địa lí  THPT: “ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  MÔN ĐỊA LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Địa lí  THPT, Nghiên cứu tự học môn Địa lí, Viết Tiểu luận Địa lí  (Tiểu luận Địa lí ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí  in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí  in được luôn … )

SKKN Địa lí THPT: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình Địa lí 10

SKKN Địa lí  THPT: Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình Địa lí 10

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Địa lí  THPT, Nghiên cứu tự học môn Địa lí, Viết Tiểu luận Địa lí  (Tiểu luận Địa lí ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí  in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí  in được luôn … )

SKKN Địa lí 10 THPT: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC BÀI KHÓ

SKKN Địa lí 10 THPT:NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC BÀI KHÓ

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Địa lí  THPT, Nghiên cứu tự học môn Địa lí, Viết Tiểu luận Địa lí  (Tiểu luận Địa lí ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí  in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí  in được luôn … )

SKKN Địa lí 10 THPT: KHAI THÁC KIẾN THỨC TỪ TRANH ẢNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ

SKKN Địa lí 10 THPT: KHAI THÁC KIẾN THỨC TỪ TRANH ẢNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Địa lí  THPT, Nghiên cứu tự học môn Địa lí, Viết Tiểu luận Địa lí  (Tiểu luận Địa lí ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí  in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí  in được luôn … )

SKKN Địa lí 10 THPT [HOT]: Một số kinh nghiệm sử dụng tập atlat địa lý Việt Nam trong quá trình dạy và học địa lý lớp 12

SKKN Địa lí 10 THPT [HOT]: Một số kinh nghiệm sử dụng tập atlat địa lý Việt Nam trong quá trình dạy và học địa lý lớp 12

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Địa lí THPT, Nghiên cứu tự học Địa lí , Viết Tiểu luận Địa lí (Tiểu luận Địa lí) hoặc tham khảo dạy và học tốt Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí in được luôn … )

SKKN Địa lí THPT [HOT]: ĐỔI MỚI KIỂM TRA –ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ TRONG TRƯỜNG THPT

SKKN Địa lí THPT [HOT]: ĐỔI MỚI KIỂM TRA –ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ TRONG TRƯỜNG THPT

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Địa lí THPT, Nghiên cứu tự học Địa lí , Viết Tiểu luận Địa lí (Tiểu luận Địa lí) hoặc tham khảo dạy và học tốt Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí in được luôn … )

SKKN Địa lí THPT [HOT]: “NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG ÁT LÁT ĐỊA LÍ TRONG HỌC TẬP “

SKKN Địa lí THPT [HOT]:NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP  MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12  THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG ÁT LÁT ĐỊA LÍ TRONG HỌC TẬP “

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Địa lí THPT, Nghiên cứu tự học Địa lí , Viết Tiểu luận Địa lí (Tiểu luận Địa lí) hoặc tham khảo dạy và học tốt Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí in được luôn … )

SKKN Địa lí THPT [HOT]: Nâng cao hiệu quả học tập về đại cương trái đất thông qua việc sử dụng các flash và video clip (Địa lí 10)

SKKN Địa lí THPT [HOT]:Nâng cao hiệu quả học tập về đại cương trái đất thông qua việc sử dụng các flash và video clip ( địa lí 10)

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Địa lí THPT, Nghiên cứu tự học Địa lí , Viết Tiểu luận Địa lí (Tiểu luận Địa lí) hoặc tham khảo dạy và học tốt Địa lí . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN Địa lí in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí in được luôn … )

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy-học ở bộ môn địa lí

Ngày nay sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của tất cả các ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bắt kịp những thay đổi lớn của thời đại, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực phát triển cao, phải có những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường…

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Nâng cao hiệu quả dạy học bài ôn tập học kì i địa lí lớp 12 bằng phương pháp dạy học nhóm

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Nhằm thực hiện chiến lưược giáo dục trong thời kì Đổi mới vấn đề cấp bách đặt ra là cần thực hiện Đổi mới phưương pháp dạy học ( PPDH ).

          Trong chương trình giáo dục đổi mới rất chú trọng những bài rèn luyện kỹ năng, phát huy tính tư duy độc lập, tổng hợp sáng tạo và khả năng tự học của học sinh thông qua các bài thực hành, ôn tập. Đối với bộ môn Địa lí , bài ôn tập rất quan trọng, giúp học sinh làm quen với những kỹ năng địa lí cao hơn trong quá trình học .

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Nâng cao hiệu quả nắm kiến thức cho học sinh khối 12 thông qua phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong giờ ôn tập môn địa lí tại trườngTHPT

Nắm vũng kiến thức bộ môn là yêu cầu, là mục đích của quá trình dạy học địa lí. Đối với học sinh khối 12, yêu cầu này càng quan trọng. Địa lí là môn khoa học cơ bản trong nhà trường phổ thông, có thể trở thành môn thi tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành. Đạt được kết quả cao là mục tiêu và nguyện vọng chính đáng của các em học sinh.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Sử dụng phương pháp bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả học tập qua bài dạy” đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta” cho học sinh lớp 12 trường THPT

        Hiện nay trong chương trình giáo dục phổ thông các thầy cô rất chú ý vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy. Tuy nhiên trong việc vận dụng còn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân thì có nhiều, cả chủ quan và khách quan.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý bằng việc sử dụng bản đồ tư duy cho học sinh trường THPT

CHƯƠNG I : TỔNG QUÁT ĐỀ TÀI

Giáo dục trong xu hướng hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đẩy mạnh tự do giá trị của mỗi cá nhân giúp cho con người có năng lực để cống hiến. Đồng thời có năng lực để sống một cuộc sống có chất lượng và hạnh phúc.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12:Hướng dẫn học sinh dùng Átlát Địa lý Việt Nam trong học tập môn Địa lý lớp 12

 

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

1- Lý do và tính cấp thiết.

Hiện nay việc dạy và học Địa lí trước đây vẫn có quan niệm đó là môn học thuộc lòng, chỉ cần học thuộc bài là đạt điểm cao, không cần tư duy, suy nghĩ như các môn học khác. Thực tế Địa lí không phải là môn học thuộc lòng mà là môn học đòi hỏi phải phân tích, so sánh, tổng hợp để rút ra nhận xét. Trong những năm qua đó có những bước cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng tích cực hoá trong quá trình dạy và học, tăng cường việc tư duy học sinh trong việc lĩnh hội tri thức. Một trong những biệp pháp đó là tăng cường sử dụng kênh hình trong dạy học Địa lí.

Vì vậy với kênh hình, Tập Atlát địa lí Việt Nam sẽ góp phần thiết thực vào việc cải tiến phương pháp dạy học môn Địa lí tạo điều kiện giúp giáo viên tổ chức việc dạy học theo đặc trưng bộ môn có hiệu quả, nhằm phát hiện tư duy Địa lí cho học sinh, đó là kiểu tư duy gắn liền với lãnnh thổ, xét đoán trên cơ sở bản đồ, biểu đồ. Qua đó rèn luyện cho học sinh kỹ năng dựa vào bản đồ, lược đồ để tìm được những câu trả lời cần thiết, giảm bớt số liệu Địa lí giúp cho việc học tập bộ môn ngày càng có chất lượng cao hơn.

Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Một số kinh nghiệm dạy bài ôn tập địa lý 12

Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế thế giới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Giáo dục có một vị trí đặc biệt, không chỉ tạo nên thế hệ con người Việt Nam đủ đức lẫn tài mà còn thích ứng với các yêu cầu của thế giới. Trong cấu thành của sự nghiệp giáo dục đó, bộ môn Địa lí  đóng vai trò quan trọng. Ngoài truyền thụ kiến thức cho học sinh thì môn địa lí còn xây dựng cho các em  học sinh một tầm nhìn về tự nhiên, kinh tế – xã hội Việt Nam…ở tầm vĩ mô liên quan đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.